Gebruiksvoorwaarden

You are here

 

Aan het gebruik van de site zijn bepaalde algemene voorwaarden, die hieronder worden beschreven, verbonden. Door het louter gebruik maken van de site wordt u geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

I. DOEL VAN DE SITE

De site is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de diensten van de verschillende overheidsdiensten en overheidsinstellingen in België. 
Met de site wil de overheid u een eenvoudige, snelle en verbeterde toegang bieden tot deze diensten die op het internet beschikbaar zijn. 
De informatie op de site of op de websites van de federale overheidsdiensten of federale overheidsinstellingen waarnaar de site u verwijst, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 
Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, dient u hiertoe steeds de bevoegde diensten binnen de overheid te raadplegen. De federale informatieambtenaren kunnen u wellicht helpen bij het vinden van de bevoegde dienst of persoon binnen de federale overheid. 
Er moet worden benadrukt dat de op of via de portaalsite ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen teksten kunnen worden beschouwd. Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten gelden als authentieke teksten. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst heeft de officiële en in het Belgisch Staatsblad gedrukte tekst steeds voorrang. 

II. INHOUD EN BESCHIKBAARHEID VAN DE PORTAALSITE

De federale overheid levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de portaalsite verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de portaalsite onbeschikbaar zou zijn, zal de federale overheid de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 
De federale overheid levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan de federale overheid niet garanderen dat de portaalsite volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen. 
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de portaalsite ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kan u de beheerder van de portaalsite contacteren. 
De portaalsite en de websites van de federale overheidsdiensten en federale overheidsinstellingen waarnaar de portaalsite verwijst, kunnen links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarover de federale overheid geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. De federale overheid kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites. 
De federale overheid aanvaardt geen aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de websites of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar u op of via de portaalsite wordt verwezen.

III. COPYRIGHTS

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op of via de portaalsite [www.my.belgium.be] vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn : beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen. 
De federale overheid en/of anderen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de portaalsite [www.my.belgium.be]. Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op of via de portaalsite kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.