Uw Privacy

Uw Privacy

Uw Privacy

You are here

De Algemene Directie Externe Communicatie, binnen de Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de Eerste Minister, respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Concreet betekent dit onder meer dat :

 • De persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
 • De persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketing doeleinden zullen worden aangewend.
 • U steeds toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens en deze op juistheid kan controleren en u onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds kan doen verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met de beheerder van de site.
 • De Algemene Directie Externe Communicatie zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de door u bekendgemaakte persoonlijke gegevens.

Inhoudstafel

Artikel 1 – Algemene beginselen

De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor de Federale overheid van het hoogste belang. Deze privacyverklaring beschrijft welke maatregelen er worden genomen voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij het gebruik van de diensten die worden georganiseerd door of op gezag van de Federale overheid in het kader van e-government, en welke rechten u als gebruiker van deze diensten heeft.

Alle persoonsgegevens (dat wil zeggen: gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd) die u aan de Federale overheid toevertrouwt zullen met de nodige zorg worden behandeld. Dit houdt uiteraard in dat alle verwerkingen van deze persoonsgegevens verlopen conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Belgisch Staatsblad van 03/02/1999).

U wordt verzocht deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen en kennis te nemen van haar inhoud. Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten, zodat we u vragen af en toe de privacyverklaring opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van deze aanpassingen. Het spreekt voor zich dat alle nieuwe versies van de privacyverklaring steeds zullen blijven overeenstemmen met de hoger vermelde Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Binnen deze algemene privacyverklaring wordt niet in detail ingegaan op de specificiteit van bijzondere categorieën van gegevens zoals gerechtelijke of medische gegevens. We verwijzen hiervoor naar de overheidsdiensten die dergelijke gegevens verwerken. Zij zullen voor deze gegevens een bijkomende verklaring voorzien.

Binnen deze verklaring gaan we ervan uit dat de gegevens niet buiten de EU worden doorgegeven. De overheidsdiensten die dit in het kader van hun taken toch doen, zullen dit aangeven in een bijkomende verklaring.

Artikel 2 – Toepassingsgebied van de privacyverklaring

De privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden georganiseerd door of op gezag van de Federale overheid in het kader van e-government.

Als diensten in de zin van deze privacyverklaring worden beschouwd: 

 • de toepassingen die worden aangeboden aan burgers of ondernemingen door of op gezag van de Federale overheid, hetzij als autonome toepassingen, hetzij als webgebaseerde toepassingen die worden ingebed in een website
 • de websites die worden opgezet en onderhouden door of op gezag van de Federale overheid en die bestemd zijn voor gebruik door burgers of ondernemingen, met uitsluiting van interne websites die niet voor het algemene publiek toegankelijk zijn
 • elke elektronische communicatievorm waarvan gebruik wordt gemaakt voor gegevensuitwisseling tussen enerzijds de Federale overheid, en anderzijds burgers of ondernemingen.

Als Federale overheid in de zin van deze privacyverklaring wordt beschouwd: de Federale overheidsdiensten, de Programmatorische Federale overheidsdiensten en de Federale overheidsinstellingen.

U houdt er best rekening mee dat de verschillende diensten die worden aangeboden door of op gezag van de Federale overheid omwille van hun specifieke karakter ook onderworpen kunnen zijn aan specifieke privacyverklaringen. Voordat u zich aanmeldt om van een dienst gebruik te maken controleert u dus best even of de dienst een aparte privacyverklaring heeft, die een meer gedetailleerde regeling bevat voor die specifieke dienst. Het spreekt voor zich dat ook deze privacyverklaringen verzoenbaar zullen zijn met de hoger vermelde Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en dat deze specifiekere privacyverklaringen nooit strijdig zullen zijn met deze algemene privacyverklaring.

Merk ook op dat de websites die worden opgezet en onderhouden door of op gezag van de Federale overheid links kunnen bevatten naar andere websites van overheden, instanties en organisaties waarover de Federale overheid geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. De Federale overheid kan daarom geen enkele garantie bieden over het privacybeleid van deze websites. De Federale overheid aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites. U wordt aangeraden kennis te nemen van het privacybeleid van dergelijke sites.

Artikel 3 – Publieke en anonieme toegang

De overheid maakt gebruik van verschillende beveiligingsniveaus bij de verschillende diensten die ze aanbiedt. Het laagste niveau bestaat uit diensten die op publieke en anonieme basis worden aangeboden.

Bij diensten die op publieke en anonieme basis (d.w.z. zonder een voorafgaande registratieprocedure of verdere doorgifte van gegevens) worden aangeboden, kunnen slechts een beperkt aantal gegevens worden ingezameld. Het gaat om gegevens voortvloeiend uit het gebruik van cookies en logging.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer bij het bezoek van een site, en die een uniek identificatienummer bevatten. Met behulp van deze cookies kan de toegang tot de site en de navigatie worden vereenvoudigd, en kan het gebruik ervan sneller en efficiënter verlopen. Ze kunnen eveneens worden gebruikt om de site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies laten toe het gebruik van een site te analyseren om eventuele knelpunten te identificeren en te verwijderen.

De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, en om u te melden telkens er gebruik wordt gemaakt van een cookie. Het staat u vrij deze cookies te verwerpen, hoewel dit de optimale navigatie en de functionaliteit van de diensten op de site in het gedrang kan brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.

Tenzij anders aangegeven in de privacyverklaring van een specifieke site, worden alle toegekende cookies automatisch gewist bij het beëindigen van een gebruikssessie. Op de federale portaalsite worden 3 cookies die de taalkeuze(s) bepalen niet automatisch gewist.

Daarnaast kan elk gebruik dat u maakt van de diensten die worden ingericht door of op gezag van de Federale overheid in het kader van e-government worden gelogd. Dit houdt in dat de volgende gegevens kunnen worden ingezameld:

 • het IP-adres dat u op het moment van de verbinding wordt toegekend;
 • datum en uur van toegang tot de dienst;
 • de gedurende een bepaalde tijd eventueel geraadpleegde pagina's;
 • de eventueel gebruikte browser;
 • het platform en/of het besturingssysteem dat op uw systeem is geïnstalleerd;
 • de zoekmotor en de sleutelwoorden die werden gebruikt om de site van de dienst te vinden;
 • de gedownloade bestanden;
 • taalkeuze;
 • via welke site u bent gekomen. 

Deze gegevens zullen enkel worden verwerkt om het aantal gebruikers van de verschillende secties van de diensten te kennen en om de inhoud van de diensten te verbeteren.

Ze zullen nooit worden gebruikt om een profiel van de burger op te stellen.

Artikel 4 – Vrijwillig doorgegeven informatie

Om gebruik te kunnen maken van sommige diensten met een hoger beveiligingsniveau zal u worden verzocht bepaalde persoonsgegevens bekend te maken aan de Federale overheid. Hiervoor zullen enkel de gegevens worden opgevraagd die nodig zijn om een hoogwaardige dienst te kunnen leveren.

Ten aanzien van deze gegevens zullen de nodige maatregelen worden getroffen om de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer te waarborgen, zoals hieronder zal worden beschreven. Merk op dat specifieke diensten deze waarborgen in meer detail kunnen invullen via een aparte privacyverklaring. U kijkt dus best na of de dienst over een aparte privacyverklaring beschikt. Het gebruikte veiligheidsniveau zal eveneens duidelijk worden aangegeven in de privacyverklaring of het gebruikersreglement van elke dienst.

Diensten die worden aangeboden met een hoger veiligheidsniveau stellen een aantal typische vereisten met betrekking tot uw identificatie en authentificering.

Afhangende van het veiligheidsniveau zal u dan gevraagd worden om een aantal gegevens over te maken met het oog op uw registratie, identificatie en authentificering.

Dit maakt de toekenning van het gebruikersnummer mogelijk zodat de overheidsdiensten u bij het gebruik van de elektronische diensten correct kunnen identificeren.

U zal hiervoor eventueel ook uw elektronische identiteitskaart kunnen gebruiken die voorzien is van een identiteitscertificaat.

Naast deze gegevens die noodzakelijk zijn voor de levering van de diensten kan u ook verzocht worden om bepaalde feedback te geven. Het staat u vanzelfsprekend volledig vrij om hier al dan niet op in te gaan. Door het inzenden van deze feedback verleent u ons de toestemming de ingezonden persoonsgegevens te verwerken met het oogmerk de gebruikerservaring te verbeteren of nieuwe diensten mogelijk te maken. 

Artikel 5 - Gebruik van contactinformatie

Om gebruik te kunnen maken van de diensten zal er soms worden gevraagd naar uw contactinformatie (zoals e-mailadres, telefoon- of faxnummer). Deze gegevens zullen door de Federale overheid enkel worden verwerkt om de goede werking van de dienst te verzekeren, met name:

 • om u desgevallend te contacteren voor noodzakelijke bijkomende gegevens zodat de correcte werking van de dienst kan worden gewaarborgd; of
 • om u alle nuttige en relevante informatie te bezorgen over veranderingen in de dienstverlening die uw gebruikerservaring op een non-triviale manier kunnen beïnvloeden, zoals boodschappen in verband met gebruikersbeheer of dienstonderbrekingen; of
 • eventueel om veranderingen aan de toepasselijke privacyverklaring of gebruikersreglementen te melden, teneinde u op de hoogte te houden van uw rechten en plichten als gebruiker; of
 • indien u hiervoor expliciet toestemming geeft , zal , u w e-mailadres door de Federale, regionale en lokale overheid gebruikt worden om op een elektronische manier met u te communiceren.

Deze contactinformatie zal in geen geval worden gebruikt voor publicitaire doeleinden, of worden doorgegeven aan derden. Instellingen die belast zijn met het waarnemen van een openbare dienst of de behartiging van een taak van algemeen belang op basis van een opdracht van de overheid, ongeacht hun rechtsvorm, worden niet beschouwd als derden in de zin van dit artikel wanneer zij rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het leveren van de diensten waarop deze privacyverklaring van toepassing is.

Het spreekt voor zich dat deze gegevens op een vertrouwelijke manier zullen worden behandeld, overeenkomstig de bepalingen van de hoger vermelde Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Indien u de Federale overheid via e-mail contacteert voor het verkrijgen van inlichtingen of het aanvragen van publicaties, dan verkrijgt de overheid automatisch bepaalde persoonsgegevens. Deze gegevens zullen worden gebruikt om uw boodschap te beantwoorden. Zij kunnen ook worden opgeslagen in een gebruikersdatabank, waarvoor de bepalingen van de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer gelden. U heeft recht op inzage tot uw gegevens, u kan ze wijzigen of laten verwijderen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

De Federale overheid onderneemt alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak werden de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Zo worden bijvoorbeeld de door u verstrekte persoonsgegevens opgeslagen op servers die enkel voor bevoegd personeel toegankelijk zijn. Dit personeel werd op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Zij zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

Gevoelige persoonsgegevens die via het Internet worden verzonden worden daarbij bovendien beveiligd door middel van codering, zoals door het gebruik van het SSL-protocol (Secure Socket Layer).

Specifiekere informatie over de maatregelen die werden getroffen voor de bescherming van de veiligheid en vertrouwelijkheid binnen een specifieke dienst zullen desgevallend worden opgenomen in de aparte privacyverklaring van deze dienst.

Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan derden met uw toestemming of onder de voorwaarden die hieronder worden beschreven.

Artikel 7 – Legaliteit en transparantie

Bij elke dienst die wordt georganiseerd door of op gezag van de Federale overheid in het kader van e-government zal de volgende informatie duidelijk worden opgenomen in de bijbehorende privacyverklaring van die dienst:

 • de persoonsgegevens die zullen worden verwerkt
 • de doeleinden van de verwerking
 • wie voor de correcte verwerking zal instaan
 • of de gegevens al dan niet aan derden kunnen worden doorgegeven, en zo ja, aan welke derden
 • de bron van eventuele persoonsgegevens die niet door uzelf worden meegedeeld, maar aan authentieke bronnen worden ontleend (zoals bv. het Rijksregister)
 • contactinformatie voor de uitoefening van uw recht op toegang en correctie, zoals hieronder beschreven.

Wanneer de persoonsgegevens niet door u zelf worden overhandigd (bijvoorbeeld omdat de overheid al over deze gegevens beschikt), en de Federale overheid enkel optreedt als intermediaire organisatie, dan kan deze kennisgeving worden overgeslagen op voorwaarde dat de Federale overheid door of krachtens een wet de uitdrukkelijke opdracht heeft gekregen om persoonsgegevens samen te brengen en te coderen, en hierbij is onderworpen aan door of krachtens de wet vastgelegde specifieke maatregelen waarmee uw privacy wordt beschermd.

De eventuele rechtsnorm op basis waarvan de verwerking van de gegevens voor de dienst wordt toegelaten zal eveneens expliciet worden meegedeeld in de privacyverklaring van elke specifieke dienst.

Tenzij nadrukkelijk anders bepaald in de privacyverklaring van een specifieke dienst is de Federale overheid de verantwoordelijke voor de verwerking. Contactinformatie in geval van vragen of opmerkingen zal eveneens worden opgenomen.

Artikel 8 – Finaliteit

Bij elke dienst die wordt georganiseerd door of op gezag van de Federale overheid in het kader van e-government zal in de bijbehorende privacyverklaring van die dienst duidelijk worden omschreven welk specifiek doel de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deze dienst dient, voor zover dit niet reeds duidelijk wordt aangegeven in deze privacyverklaring. De persoonsgegevens die bij het gebruik van de dienst worden verzameld kunnen worden verwerkt om de dienst te beheren en om de dienst te verlenen.

Ter ondersteuning van de diensten die worden georganiseerd door of op gezag van de Federale overheid in het kader van het e-government kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om uw gebruikerservaring te verbeteren en het gebruik van de diensten te vereenvoudigen doordat u niet meer herhaaldelijk dezelfde gegevens hoeft te typen of door de diensten aan te passen aan uw voorkeuren of interesses.

Bij de organisatie van elke dienst zal hiervoor in de mate van het mogelijke gebruik worden gemaakt van zogenaamde authentieke bronnen. Dit zijn gegevensbronnen (databanken) die in opdracht van de Federale overheid worden bijgehouden, en waar officiële gegevens betreffende een persoon of onderneming worden ingezameld. De Federale overheid streeft ernaar om deze informatie na de éénmalige inzameling nooit meer opnieuw bij burger of onderneming op te vragen. Waar mogelijk maakt elke dienst dus gebruik van deze bronnen. De toegang tot de gegevens in de authentieke bronnen wordt gecontroleerd en gemachtigd door sectorale comités (opgericht binnen de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer) die toezien op het respect van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Concreet betekent dit dat gegevens uit authentieke bronnen (zoals bijvoorbeeld het Rijksregister) worden gebruikt om gebruikers te identificeren, en dat na die identificatie toegang kan worden gegeven tot andere gegevensbanken. Hierdoor kan de privacy van de gebruikers optimaal worden beschermd: doordat er maar één enkele bron is, kan de bescherming van de gegevens centraal georganiseerd worden.

De informatie die via het gebruik van een dienst wordt verzameld, kan worden gecombineerd met persoonsgegevens die via het gebruik van andere diensten zijn verzameld, zodat uw interactie met de Federale overheid zo consistent mogelijk wordt.

De rechtsnorm die als basis dient voor de verwerking van gegevens voor de dienst zal eveneens expliciet worden meegedeeld in de privacyverklaring van elke specifieke dienst.

Artikel 9 – Proportionaliteit

De Federale overheid waakt erover dat de ingezamelde persoonsgegevens toereikend, relevant en niet bovenmatig zijn gelet op de finaliteit van de verwerking zoals aangegeven in de privacyverklaring van elke specifieke dienst. Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig om de doelstelling van de verwerking te realiseren, tenzij de bewaring ervan bij wet, decreet of ordonnantie wordt opgelegd.

Artikel 10 – Recht op toegang en correctie

U hebt het recht op toegang tot en verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Voor elke dienst die wordt georganiseerd door of op gezag van de Federale overheid in het kader van e-government zal een procedure worden opgenomen in de privacyverklaring van die dienst om deze rechten uit te oefenen.

Hierin zal de nodige contactinformatie worden opgenomen die u zal toelaten informatie te bekomen over:

 • de persoonsgegevens zelf die verwerkt worden in het kader van de dienst en die op u betrekking hebben
 • de oorsprong van deze gegevens
 • de doeleinden van de verwerking
 • de ontvangers aan wie de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt
 • de logica die aan de grondslag ligt van een eventuele geautomatiseerde verwerking van deze persoonsgegevens als deze verwerking rechtsgevolgen voor u heeft of u op een andere manier in aanmerkelijke mate treft
 • de stappen die u kan ondernemen om eventuele onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren of aan te vullen
 • de mogelijkheid zich te eventueel te verzetten tegen de verwerking, wanneer u over dit recht beschikt. Dit is enkel het geval wanneer de verwerking niet noodzakelijk is om een verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen door of krachtens een wet, decreet of ordonnantie, en wanneer u bovendien zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen heeft voor uw verzet die verband houden met uw bijzondere situatie.

Artikel 11 – Verantwoordelijkheid van de gebruiker

Hoewel de Federale overheid alle mogelijke inspanningen levert om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen, is een effectieve bescherming natuurlijk enkel mogelijk indien u zelf ook de nodige maatregelen neemt om uw privacy te vrijwaren.

Met betrekking tot het gebruik van de diensten die worden georganiseerd door of op gezag van de Federale overheid in het kader van e-government bent u ertoe gehouden om:

 • volledige, accurate, waarachtige en niet-misleidende informatie te verstrekken;
 • de nodige zorg te dragen voor de vertrouwelijkheid van eventuele gebruikersgegevens (zoals een gebruikersnaam, een paswoord, een token of een PIN-code), zodanig dat deze gegevens enkel voor u toegankelijk blijven. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;
 • de gebruiker is verantwoordelijk voor de keuze van een veilig paswoord te kiezen. Dit betekent dat het samengesteld moet zijn uit minstens 8 karakters, bestaande uit zowel letters als andere karakters, die worden geplaatst in een volgorde die niet gemakkelijk kan worden achterhaald. Elke gebruiker is zelf aansprakelijk voor de gevallen waarin een paswoord, dat niet volgens deze regels is samengesteld, wordt achterhaald en/of misbruikt;
 • geldige en bruikbare contactinformatie door te geven, zodat u binnen een redelijke termijn en met een redelijke vertrouwelijkheid gecontacteerd kan worden.

Artikel 12 – Doorgifte aan derden

Uw persoonsgegevens worden nooit ter beschikking gesteld van derden, behoudens wanneer een dergelijke doorgifte wordt opgelegd door of krachtens een wet, decreet of ordonnantie.

De instellingen die belast zijn met het waarnemen van een openbare dienst of de behartiging van een taak van algemeen belang op basis van een opdracht van de overheid, ongeacht hun rechtsvorm, worden niet beschouwd als derden in de zin van dit artikel wanneer samenwerking met deze instellingen onontbeerlijk is voor de correcte implementatie van de te leveren diensten. Deze samenwerking met andere takken van de overheid (inclusief op andere niveaus, zoals gemeenschappen, gewesten en gemeenten) zal worden geregeld via kaderovereenkomsten of protocolakkoorden.

Wanneer uw persoonsgegevens mogelijk worden doorgegeven naar dergelijke instellingen zal de privacyverklaring van de dienst in kwestie aangeven om welke persoonsgegevens het gaat, en aan welke verwerking ze zullen worden onderworpen door deze instelling.

Uw persoonsgegevens zullen nooit worden gebruikt voor publicitaire doeleinden, noch worden doorgegeven aan derden die deze gegevens voor dergelijke doeleinden zouden gebruiken.

Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verwerkt door een instelling of onderneming die buiten de Europese Unie gevestigd is.

Artikel 13 – Openbaarheid van bestuur

Tengevolge van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur zijn de Federale administratieve overheden verplicht toegang te verlenen tot de bestuursdocumenten waarover zij beschikken. Dit houdt in dat elke burger het recht heeft om bestuursdocumenten van een Federale administratieve overheid te raadplegen en er een afschrift van te ontvangen. Alle informatie die ter beschikking komt van waarover de Federale overheid beschikt in het kader van de diensten die worden georganiseerd door of op gezag van de Federale overheid in het kader van het e-government kan worden beschouwd als een bestuursdocument, en is dus onderworpen aan de wettelijke bepalingen in verband met openbaarheid van bestuur.

Voor bestuursdocumenten van persoonlijke aard (d.w.z. documenten die een beoordeling of een waardeoordeel bevatten van een met naam genoemd of gemakkelijk identificeerbaar natuurlijk persoon, of die een beschrijving bevatten van een gedrag waarvan het ruchtbaar maken aan die persoon kennelijk nadeel kan berokkenen) is dit recht op openbaarheid echter enkel van toepassing wanneer de verzoeker van een persoonlijk, rechtmatig, actueel, direct en vaststaand belang doet blijken.

Verzoeken om toegang tot dergelijke bestuursdocumenten kunnen worden gericht tot de bevoegde Federale administratieve overheid die wordt aangeduid in de privacyverklaring van het specifieke project. Deze overheid kan het verzoek weigeren, met name wanneer zij gehouden is tot een wettelijke geheimhoudingsverplichting, of wanneer zij van oordeel is dat de openbaarmaking van het bestuursdocument afbreuk doet aan de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, tenzij deze met de inzage, de uitleg of de mededeling in afschrift heeft ingestemd. De Federale administratieve overheid die niet onmiddellijk op een vraag om openbaarheid kan ingaan of ze afwijst, geeft binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van de aanvraag aan de verzoeker kennis van de redenen van het uitstel of de afwijzing. In geval van uitstel kan de termijn nooit met meer dan vijftien dagen worden verlengd.

Het spreekt voor zich dat deze regels enkel van toepassing zijn op Federale administratieve overheiden overheden. Op andere beleidsniveaus (zoals de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenten) kunnen andere rechtsregels gelden. Indien een overheid op een ander beleidsniveau beschikt over de informatie die u wil verkrijgen, dan gaat u dus best na welke regels er op dit niveau van toepassing zijn inzake de openbaarheid van bestuur.

De informatie die wordt verwerkt als onderdeel van de diensten kan na verloop van tijd ook vrijwillig worden gedeponeerd in het Rijksarchief op verzoek van de openbare overheid aan wie ze toebehoort, als die informatie geen nut meer heeft voor de administratie. Na dit depot wordt de informatie in beginsel openbaar. Ook in dit geval blijft de toegang tot de archiefstukken onderhevig aan de wetgeving inzake openbaarheid van bestuur. Toegang kan dus met name geweigerd worden wanneer de Rijksarchivaris van oordeel is dat hij gehouden is tot een wettelijke geheimhoudingsverplichting, of wanneer de openbaarmaking van het bestuursdocument afbreuk doet aan de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, tenzij deze met de inzage, de uitleg of de mededeling in afschrift heeft ingestemd.

Dergelijke archiefstukken kunnen voor een onbeperkte duur worden opgeslagen in het Rijksarchief, en mogen enkel worden vernietigd met de toestemming van de overheid die de documenten heeft overgebracht. 

Artikel 14 – Aanpassingen aan de privacyverklaring

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten, zodat we u vragen af en toe de privacyverklaring opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van deze aanpassingen. Na elke aanpassing wordt ook de datum waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt gewijzigd. Het spreekt voor zich dat alle nieuwe versies van de privacyverklaring steeds zullen blijven overeenstemmen met de hoger vermelde Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Indien de privacyverklaring op een non-triviale wijze wordt aangepast zal u hiervan in de mate van het mogelijke op de hoogte worden gebracht. Hierbij kan onder meer gebruik worden gemaakt van een mededeling op de website van de dienst en van de contactinformatie die u eventueel heeft opgegeven bij de registratie voor het gebruik van de dienst.

Elk gebruik dat er van de diensten wordt gemaakt is onderworpen aan de bepalingen van de op dat moment geldende versie van de privacyverklaring.